Az Angustia Egyesület helyi akciócsoport keretében beadott pályázatok kiválasztási eljárásának szabályzata

1. cikkely

Általános rendelkezések

1. Projektkiválasztási Bizottság (PB) az a szakmai szervezet, amely a Helyi Fejlesztési Tengely keretében benyújtott pályázatok támogatásra történő kiválasztásáért felelős, az Egyesület alapszabályzata, valamint a Helyi Fejlesztési Tervben szereplő kiválasztási eljárás értelmében.

2. A Fellebbezési Bizottság az a szakmai szervezet, amely a támogatásra kiválasztott projektek értékelésével és kiválasztásával kapcsolatos fellebbezések elbírálásért felelős.

3. A Projektkiválasztási Bizottság és a Fellebbezési Bizottság a Szervezési és Működési Szabályzatban, a helyi fejlesztési stratégiák, a 41-es intézkedés végrehajtásának útmutatójában, valamint a 41-es intézkedés támogatási szerződése végrehajtásának eljárási kézikönyvében foglalt előírások szerint megszervezett, és szintén ezeknek megfelelően és működik.

4. Abban az esetben, ha a jelen szabályat előírásai, illetve a helyi fejlesztési stratégiák – a 41-es intézkedés végrehajtásának útmutatójában, valamint a 41-es intézkedés támogatási szerződése végrehajtásának eljárási kézikönyvében foglalt előírások egymásnak ellentmondanak, akkor a a helyi fejlesztési stratégiák – a 41-es intézkedés végrehajtásának útmutatójában, valamint a 41-es intézkedés támogatási szerződése végrehajtásának eljárási kézikönyvében foglalt előírások érvényesek.

2. cikkely

Meghatározások 

1. HACS (GAL)= Angustia Egyesület Helyi Akciócsoport

2. HFL (PDL) = Angustia Egyesület HACS által kidolgozott Helyi Fejlesztési Terv, amely a HACS kiválasztási eljárásának alapját képezi

3. DGDR = Vidékfejlesztési Főigazgatóság

4. APDRP = Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség

5. OJPDRP = Megyei Halászati és Vidékfejlesztési Igazgatóság

6. CRPDRP = Halászati és Vidékfejlesztési Regionális Központ

7. Intézkedés= magába foglalja mind az Országos Vidékfejlesztési Terv sajátos intézkedéseit – amelyek megtalálhatók a Helyi Fejlesztési Tervben –, mind pedig a Helyi Fejlesztési tervben bemutatott innovatív tevékenységeket.

8. Projektleadási időszak = az az időszak, amely keretében a HACS fogadhatja a potenciális támogatottaktól a pályázatokat.

9. Kiválasztási időszak = A Projektkiválasztási Bizottság, valamint a Fellebbezési Bizottság munkaidőszaka, amely a projektkiválasztási jelentésben, valamint a fellebbezési jelentésben ölt testet.

3. cikkely

A Kiválasztási Bizottság, valamint a Fellebbezési Bizottság összetétele

1. A Projektkiválasztási Bizottságot a Helyi Akciócsoport tagjainak a képviselői alkotják. A Projektkiválasztási Bizottság összetételét az Angustia Egyesület Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési Terve írja elő. A Projektkiválasztási Bizottság összetétele közgyűlésen hozott határozattal módosítható.

2. A projektkiválasztási eljárás átláthatósága, valamint az ellenőrzési és monitorizálási tevékenységek végrehajtása érdekében a projektek támogatásra történő kiválasztásában részt vesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium megyei képviselője, a Megyei Vidékfejlesztési Részlegről. A Projektkiválasztási Bizottság összetétele külnbözik a Fellebbezési Bizottság összetételétől.

3. A Projektkiválasztási Bizottságnak 9 címzetes, valamint 9 helyettes tagja van, akik különböző partnerkategóriákat képviselnek, úgy hogy a magánszférát képviselő partnerek legalább 60%-ban képviseltetik magukat. A 11 tag a következő kategóriákat képviseli:

– 3 közszférában dolgozó képviselő,

– 3 magánszférában dolgozó képviselő,

– 3 civilszférában dolgozó képviselő.

4. A Fellebbezési Bizottságot 5 tag alkotja, a következőképpen: 1 elnök, 3 tag és 1 titkár, mindenik tisztség rendelkezik egy helyettesítővel is. A Fellebbezési Bizottság munkájában részt vehetnek a megyei Vidékfejlesztési Főigazgatóság képviselői is.

5. A Fellebbezési Bizottság tagjait a Helyi Akciócsoport tagjainak képviselői alkotják. A Fellebbezési Bizottság összetételét a jelen szabályzat 2. sz. Melléklete írja elő. A Fellebbezési Bizottság összetétele közgyűlésen hozott határozattal módosítható. A 3 tag és a 3 helyettesítő a következő kategóriákat képviseli:

– 1 közszférában dolgozó képviselő,

– 1 magánszférában dolgozó képviselő,

– 2 civilszférában dolgozó képviselő.

1. Abban az esetben, ha a Projektkiválasztási Bizottságba vagy a Fellebbezési Bizottságba kijelölt személy objektív okok miatt nem tud részt venni a kiválasztási időszak munkálataiban, a helyettesítését az elnök oldja meg az adott személy helyettesének behívásával, aki átveszi a címzetes tag feladatkörét.

4. cikkely

A Projektkiválasztási Bizottság és a Fellebbezési Bizottság kötelezettségei

1) A Projektkiválasztási Bizottság és a Fellebbezési Bizottság elnökének, tagjainak és titkárának a következő kötelezettségeik vannak a jelen szabályzatban foglalt feladataik teljesítése során:

1. a  jelen szabályzatban foglalt szabályok betartása,

2. a munkálatok bizalmas kezelése, valamint a döntések meghozatalában a pártatlanságnak a betartása;

3. a pályázatoknak a potenciális támogatottak körében történő népszerűsítésében való közvetlen részvétel;

4. az értékelési jelentések tanulmányozása, valamint a régió fejlesztési stratégiája keretében támogatott projektek kiváláasztására vonaktozó döntéshozás;

5. a Projektkiválasztási Bizottság és a Fellebbezési Bizottság által hozott döntések kivonatának és jelentéseinek elkészítése a titkár által,

6. jelentéstétel a közgyűlésnek a stratégia bevezetésének állapotáról.

A Projektkiválasztási Bizottság évente legalább kétszer ül össze, az értékelésre benyújtott pályázatok számától függően. Az üléseket a bizottság elnöke hívja össze, a titkársági személyzetet az egyesület szmélyzete biztosítja.

A 9 szavazati joggal bíró személyt meghívják a gyűlésre. Abban az esetben, ha ezek nem tudnak részt venni, értesítik az elnököt, aki kijelöli a helyettesítőket. Abban a kivételes esetben, amikor sem a címzetes tag, sem pedig annak helyettese nem tud részt venni az ülésen, helyettesítésük az elnök által történik úgy, hogy egy másik helyettest bíz meg a címzetes tag feladatkörének elvégézésével. A megbízatás csak az adott ülésre érvényes.

A Projektkiválasztási Bizottság a dupla kvórum szabálya értelmében hozza meg döntéseit. Ennek értelmében, ahhoz hogy a szavazat érvényes legyen:

– szükséges a bizottság tagjai 50%-ának a jelenléte,

– amelyek közül több mint 50% a magánszféra (civilszféra és vállalkozók) képviselői közül kell hogy legyen.

A kvórumot az ülés megnyitásakor az elnök ellenőrzi.

A projektek finanszírozására vonatkozó döntést konszenzusos alapon vagy egyszerű többségi szavazattal (a jelenlevő tagok 50%-a plusz egy szavazat) hoyyţk meg. Abban az esetben, ha egy vagy több tag titkos szavazást kér, akkor a döntés titkos szavazással hozható meg.

5. cikkely

A projektek benyújtási időszakának elindítása

1. Azoknak az intézkedéseknek a kiválasztási kritériumait, amelyek a kiválasztási eljárás alá esnek, az Országos Vidékfejlesztési Program írja elő. Ezekheh a kritériumokhoz hozzáadódnak a Helyi Fejlesztési Tervben lefektetett helyi kiválasztási kritériumok.

2. A helyi kiválasztási kritériumoknak a módosítását a Helyi Akciócsoport menedzsere kezdeményezheti indokolt esetben. A kezdeményezést előzetesen jóváhagyja a tanács igazgatója a Helyi Fejlesztési Terv módosítására tett – előzőleg a Vidékfejlesztési Főigazgatóság által jóváhagyott – hivatalos javaslat, valamint a Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökséggel kötött támogatási szerződéshez csatolt kiegészítő irat előterjesztésével.

3. A felülvizsgált kiválasztási kritériumok a Helyi Fejlesztési Terv módosításának jóváhagyását követően sorra kerülő szelekciós időszakban benyújott projektekre érvényesek.

4. A Projektkiválasztási Bizottság jóváhagyja azoknak az intézkedéseknek a tájékoztatásából átvett szelekciós kritériumokat, amelyekbe a projektek tartoznak, és jóváhagyja az intézkedéseknek megfelelő helyi szelekciós kritériumokat (vagy szüskég szerint kidolgozza azokat abban az esetben, ha ilyen jellegű helyi szelekciós kritériumokat nem tartalmaz a Helyi Fejlesztési Terv) a projektek benyújtási időszakának megkezdődése előtt, legkésőbb a projektbenyújtási időszak meghirdetésének dátuma előtt.

5. Az igazgatótanács a Projektkiválasztási Bizottság javaslatára jóváhagyja vagy adott esetben kidolgozza/felülvizsgálja a pontszámokat, amelyek megfelelnek azoknak az intézkedéseknek a tájékoztatásábal átvett szelekciós kritériumoknak, amelyekbe a projektek tartoznak, valamint amelyek megfelelnek a helyi szelekciós kritériumoknak, illetve kidolgozza/felülvizsgálja az intézkedések keretében érvényes szétosztási kritériumokat is. A bizottság mindezt a projektek benyújtási időszakának megkezdődése előtt, legkésőbb a projektbenyújtási időszak meghirdetésének napjáig teszi meg.

6. A szelekciós kritérimukonak megfelelő pontozás, valamint az egyenlő pontszámmal rendelkező projektek szétosztásának kritériumai a jelen szabályzat mellékletében találhatók meg. A 41-112-es, 41-121-es, 41-141-es és 41-312-es intézkedések szelekciós kritériumainak megfelelő pontozás a jelen szabályzat 1. sz. Mellékletében található.

7. A kiválasztási kritériumok pontozásának és/vagy az egyenlő pontszámmal rendelkező projektek szétosztásának felülvizsgálatára a kiválasztási időszak lejárta után kerülhet sor, abban az esetben, ha a Projektkiválasztási Bizottság, a Szakmai Részleg, valamint az igazgaótanács által készített elemzés indokoltnak találja a felülvizsgálatot. A felülvizsgálat a következő kiválasztási időszakban lép érvénybe.

8. Minden kalendarisztikus évben a HACS menedzsere előterjeszteti az igazgatótanács jóváhagyására a projektbenyújtási ütemtervet, valamint a betervezett támogatási összeget minden intézkedésre külön-külön.

9. Az Igazgatótanács bármikor módosíthatja a ütemterv-javaslatot.

10. A projektpenyújtási időszak meghosszabítható a HACS menedzserének kérésére, egy jelentés alapján, amelyet jóváhagy a Projektkifizetési Bizottság elnöke.

11. A projektbenyújtási időszak megkezdődése előtt a projektbenyújtási időszak elhalasztható vagy szükség esetén felfüggeszthető, a HACS menedzserének, az Igazgatótanácsnak vagy a Vidékfejlesztési Főigazgatóság megindokolt javaslatára.

12. A projektek benyújtásának felhívását minimum 30 kalendarisztikus nappal a projektek benyújtásának határideje előtt közzé kell tenni.

6. cikkely

A Helyi Fejlesztési Terv intézkedéseihez tartozó projektek fogadása és értékelése

1. Minden intézkedés esetében a projektek benyújtása a HACS székhelyén, a titkárságon történik, amelynek címét a projektbenyújtási időszak meghirdetésének felhívásában közzéteszik.

2. A projektek értékelését a HACS által kijelölt alkalmazottak végzik, a Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség által alkalmazott eljárási útmutatókban foglalt értékelési eljárásoknak megfelelően, amelyeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium határozattal hagyott jóvá.

3. Az adott projektbenyújtási időszakban benyújtott projektek értékelésének befejezése után elkészítik a benyújtott projektek értékelési jelentését a benyújtott projektek kronológiai sorrendjében, minden intézkedésre vonatkozóan külön-külön. A Projektkifizetési Bizottság a dupla kvórum szabályzatának megfelelően hozza meg döntését, amelynek értelmében ahhoz, hogy a szavazás érvényes legyen, a szelekció ideje alatt a tagok legalább 50%-a jelen kell hogy legyen, valamint a jelenlevő tagok több mint 50%-a a magán-, illetve a közszfére képviselője legyen.

4. Az értékelési jelentést a Projektkiválasztási Bizottság minden jelen lévő tagja aláírja, és az elnök jóváhagyja annak érdekében, hogy közzétegyék azt a HACS honlapján.

5. A közzétett értékelési jelentés alapján a HACS Szakértői Részlege legtöbb 5 munkanapon belül értesíti a pályázókat a projektek értékelésének eredményéről.

6. Az értesítés információkat tartalmaz a projekt értékelés utáni helyzetére vonatkozóan, valamint az értékeléssel elégedetlen pályázók által benyújtandó fellebbezések benyújtásának módozatával kapcsolatosan.

7. Abban az esetben, ha egy projektet nem támogathatónak minősítenek, pontosan meg kell határozni azokat a kritériumokat, amelyeket nem teljesít, valamint azokat az okokat, amelyek következtében nem támogatható.

8. Abban az esetben, ha egy projekt támogatható, és pontozták azt, az értesítés tartalmazza az elért pontszámot minden teljesített szelekciós kritérium esetében, az indoklást, ha adott kritérium esetében nem ért el pontszámot, a szétosztási kritériumokat, valamint – szükség esetén – a lehívható támogatás, valamint a köztámogatás értékének vagy a támogatás mértéke csökkentésének indoklását.

7. cikkely

A projektek értékelési eredményére vonatkozó fellebbezések elbírálása

1. A fellebbezések az értékelési jelentésnek a HACS honlapján történő közzététele után nyújthatók be. A fellebbezéseket az értékelési eredmények értesítésének kézhez vételétől számítva 5 napon belül lehet benyújtani.

2. A pályázó által aláírt fellebbezések személyesen adhatók le a HACS titkárságán.

3. Kizárólag azok a fellebbezések kerülnek elemzésre a jelen szabályzat alapján, amelyek a benyújtott bályázat támogathatóságának részeit, a szelekciós kritériumok pontozását, a szétosztási kritériumok mértékét/értékét, a projekt támogatható értékét, valamint benyújtott projektnek megítélt köztámogatás értékét/mértékét, a domináns pénzügyi komponenst fellebbezik meg.

4. A fellebbezéseket a HACS menedzsere és esetleges külső elemzők vagy – az igazgatótanács elnökének kérésére – a Vidékfejlesztési Főigazgatóság, a Megyei Halászati és Vidékfejlesztési Igazgatóság, a Halászati és Vidékfejlesztési Regionális Központ szakértői bírálják el, azon értékelési kritériumok alapján, amelyek szerint a projektet elbírálálták és pontozták. A fellebbezéseket kötelező módon olyan szakértők bírálják újra, akik nem vettek részt a projekt korábbi elbírálásában és pontozásában.

5. Mindenik fellebbezett projekt esetében az újraértékelést követően jelentést készítenek a fellebbezés elemzéséről, valamint a javasolt megoldásról. Abban az esetben, ha a fellebbezett projekt újraértékelését következtében javasolt megoldás különbözik az értékelési jelentéstől, új értékelési lapokat készítenek.

6. Az egy intézkedés keretében benyújtott fellebbezések elemzésére a fellebbezések benyújtási határidejének lejárta után legtöbb 10 munkanapon belül kerül sor. Ez a határidő esetleg meghosszabbítható még legtöbb 5 munkanappal, ha sok fellebbezést nyújtottak be, vagy az elemzési időszak egybeesik az ellenőrzési időszakkal.

7. Egy intézkedésen belül egy adott benyújtási időszak keretében benyújtott összes fellebbezés elemzését követően a HACS menedzsere összesíti a benyújtott fellebbezéseket, és tájékoztatja a Fellebbezési Bizottságot.

8. A fellebbezések összesítéséhez – a teljes dokumentáció visszaküldésének terhe mellett – kötelező módon csatolni kell minden egyes fellebbezés dossziéját, amely a következő dokumentumokat tartalmazza:

1. a benyújtott fellebbezés;

2. a fellebbezés elemzési jelentése;

3. a pályázónak küldött értesítés;

4. az elsődleges ellenőrzési lapok;

5. a (7) bekezdés szerint újrakészített ellenőrzési lapok;

6. az elemzési jelentésben javasolt, a döntést alátámasztó dokumentumok.

 

1. A Fellebbezési Bizottság elnöke a Bizottság Titkárának a javaslatára, a fellebbezések összesítésének kézhezvételét követően három munkanapon belül összehívja a bizottságot a fellebbezések jelentésének elemzése, valamint az eredmények érvényesítése céljából.

2. A munkálatok megkezdése előtt a Fellebbezési Bizottság elnöke, a tagok és a titkár aláírják a hűség-, valamint a pártatlansági nyilatkozatokat.

3. A benyújtott fellebbezések összesített helyzetének kézhezvétele után legtöbb 3 munkanappal a Fellebbezési Bizottság titkársága ellenőrzi a (8) bekezdésben foglalt összes dokumentum létezését minden egyes fellebbezés esetében, valamint azt, hogy a fellebbezést az (1) szakaszban foglalt határidőn belül nyújtották-e be. Abban az esetben, ha az adatgyűjtemény nem teljes, visszaküldik azt a HACS menedzserének kiegészítés céljából.

4. A Fellebbezési Bizottság titkársága által visszaküldött dokumentumok újraküldési határideje a kérés dátumától számított 2 munkanap.

5. A fellebbezések megoldása érdekében a Fellebbezési Bizottság a következő tevékenységeket végzi:

– a fellebbezés, a fellebbezés elemzési jelentésének az elemzése, valamint ezeknek és a projekt dossziéjában szereplő igazoló okiratok egymásnak történő megfelelésének az ellenőrzése

– a fellebbezést elemző szakértő döntési javaslata megalapozottáságnak az elemzése.

6. Abban az esetben, ha olyan szakmai vagy jogi jellegű kérdések merülnek fel, amelyek szakértői véleményre tartanak számot, és meghaladják a bizottság hatáskörét, a Fellebbezési Bizottság írásban kérheti külső szakértő véleményét, akinek tanácsadó szerepe lesz. A szakértői véleményeket jegyzőkönyvben rögzítik, amelyért a szakértő aláírásával vállal felelősséget. A jegyzőkönyvet mellékletként csatolják az ülése kivonatához.

7. Abban az esetben, ha Fellebbezési Bizottság úgy értékeli, hogy a fellebbezési jelentésekben vagy a csatolt igazoló dokumentumokban foglalt információk nem teljesek, nem világosak, hibásak vagy nem megfelelőképpen alátámasztottak, a helyzet bonyolultságának függvényében kérhetik, hogy a HACS menedzsere egészítse/javítsa ki, magyarázza meg írásban a szóban forgó hiányosságokat/hibákat, pontatlanságokat, és kezdje újra az újraértékelési eljárást. A fellebbezéseket kötelező módon más külső szakértő/tanácsadó értékeli újra, mint aki a projektek kezdeti értékelésében vagy pedig a fellebbezések elemzésében részt vett.

8. Abban az esetben, ha a fellebbezést végző szakértő/tanácsadó az újraértékelés során a fellebbezésben nem szereplő részeket talál, amelyek befolyásolhatják a kezdeti értékelést, a lehívható vagy a köztámogatás értékét, vagy a megállapított támogatás mértékét, akkor a tanácsadó/szakértő azonnal értesíti a Fellebbezési Bizottság elnökét, valamint a megyei Vidékfejlesztési Főigazgatóságot.

9. A fellebbezés jelentése, valamint az igazoló dokumentumok elemzését követően a Fellebbezési Bizottság kérheti a HACS menedzserétől a támogatásigénylési iratcsomóból származó kiegészítő dokumentumok másolatát, vagy – adott esetben – a teljes támogatásigénylési iratcsomó tanulmányozását.

10. Abban az esetben, ha a Fellebbezési Bizottság megállapításai nem egyeznek a fellebbezési jelentésben foglaltakkal, a fellebbezés végső döntését a Fellebbezési Bizottság hozza. Minden támogatásigénylési kéréshez külön csatolják a fellebbezési döntés indoklását.

11. A Fellebbezési Bizottság munkálatait és döntéseit a bizottság titkársága által elkészített kivonatban foglalják össze, amelyet aláír a bizottság elnöke, tagjai és titkára, és amelyet elküldenek az igazgatótanácsnak, valamint a megyei Fellebbezési Bizottságnak.

12. A Fellebbezési Bizottság elkészíti a fellebbezési jelentést minden intézkedéshez tartozóan külön-külön, amely tartalmazza a fellebbezések eredményeit.

Abban az esetben, ha  a pályázó a projekt értékelésének eredményével kapcsolatban több mindent megfellebbez, vagy ha a fellebbezést nem határidőn belül nyújtja be, a Fellebbezési Bizottság a következőképpen dönt:

A Fellebbezési Bizottság döntése

– Minden fellebbezett elemet jóváhagynak – JÓVÁHAGYVA

– Egy/egyes megfellebbezett elemeket jóváhagynak, egy/egyes elemeket elutasítanak – RÉSZBEN JÓVÁHAGYVA

– Minden fellebbezett részt elutasítanak  – ELUTASÍTVA

– A fellebbezést nem határidőn belül nyújtották be – ELUTASÍTVA

1. A Fellebbezési Bizottság által készített jelentést, amely tartalmazza a fellebbezések eredményét, aláírják a tagok, a titkár, és jóváhagyja a Fellebbezési Bizottság elnöke. A jelentést elküldik a HACS igazgatótanácsa elnökének, hogy közzétegyék a HACS honlapján. A fellebbezési jelentés másolatát elküldik a Projektkiválasztási Bizottságnak is.

2. A fellebbezési jelentést a jóváhagyása és kézhezvétele után legkésőbb egy nappal közzéteszik a HACS honlapján.

3. A fellebbezett pályázatok iratcsomójának kiegészítése céljából a Fellebbezési Bizottság titkársága papíralapon és elektronikusan elküldi a HACS menedzserének a következő dokumentumokat:

– a fellebbezési jelentés másolatát copie a Raportului de contestaţii

– más szükséges dokumentumokat. orice alte documente relevante.

A fellebbezési jelentés a jóváhagyása után végleges marad, és az igazgatótanács a felelős a benne foglaltak teljesítéséért, valamint a jelöltek értesítéséért a jelentés kézhevétele után legtöbb 3 munkanapon belül.

8. cikkely

A projektek kiválasztása

1. A fellebezési jelentésnek a HACS honlapján való közzététele után 5 munkanappal a Projektkiválasztási Bizottság titkársága elkészíti a projektkiválasztási jelentés tervezetét a fellebbezési jelentésben szereplő eredmények szerint felülvizsgált/kijavított értékelési jelentés alapján, és elküldi ezt a Projektkiválasztási Bizottságnak.

2. Azoknak a pályázatoknak a kiválasztása, amelyekre érvényes a kiválasztási eljárás, euróban történik.

3. A Projektkiválasztási Bizottság a bizottság titkársága által készített projektkiválasztási tervezet befejezése után 2 munkanappal ül össze annak érdekében, hogy ellenőrizze és jóváhagyja azt. A projektek kiválasztása a dupla kvórum szabálya értelmében történik, amelynek értelmében ahhoz, hogy a szavazás érvényes legyen, a szelekció ideje alatt a tagok legalább 50%-a jelen kell hogy legyen, valamint a jelenlevő tagok több mint 50%-a a magán-, illetve a közszfére képviselője legyen. A kiválasztási eljárás átlátszósága, valamint az ellenőrzési és monitorizálási tevékenységek végrehajtása érdekében a kiválasztásban részt vesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium megyei képviselője, a Megyei Vidékfejlesztési Részlegről.

4. A HACS Projektkiválasztási Bizottsága kérhet a támogatottól kiegészítő információkat a megfelelelési, pályázati és kiválasztási feltételek teljesítésére vonatkozóan, ha ezt szükségesnek ítéli meg.

5. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatok között szerepel olyan, amely a Projektkiválasztási Bizottság egyik tagjáé vagy annak házastársáé, akkor – a törvényes rendelkezések értelmében – ez a bizottsági tag (szervezet) nem rendelkezik szavazati joggal, és nem vesz részt a bizottság ülésein az adott projektkiválasztási időszakban.

6. Abban az esetben, ha a Projektkiválasztási Bizottság egyik tagja úgy ítéli meg, hogy érdekkonfliktusban van, kötelessége kérni azonnali helyettesítését. Az érdekkonfliktusban található tag helyettesítése az egyesület elnökének határozata alapján történik. A rendes tag újbóli részvétele a bizottságban szintén az egyesület elnökének határozata alapján történik.

7. Abban az esetben, ha nem tartják be a fenti két paragrafusban foglaltakat, a projekt nem támogatható.

8. A projektek kiválasztása során elemzik, hogy azoknak a támogatható projekteknek az euróban kifejezett közértéke, amelyek elérik az alsó küszöböt azon intézkedéseknek az esetében, amelyeknél ez szükséges, meghaladja egy kiválasztási időszakon belül egy adott intézkedésnek előirányzott összértéket vagy annak alatta van.

9. Ha azoknak a támogatható projekteknek a közértéke, amelyek esetében nem szükséges egy minimális pontszám összegyűjtése, vagy ha a támogatható projektek teljes közértéke elérte az előírt minimális pontszámot, és ez nem éri el a kiválasztási időszakon belüli intézkedésre előriányzott összeget, a Projektkiválasztási Bizottság támogatásra javasolhat olyan támogatható projekteket, amelyek összegyűjtötték az intézkedésre vonatkozó minimális pontszámot.

10. Amikor azoknak a támogatható projekteknek a közértéke, amelyek esetében nem előírt a minimális elérendő pontszám, vagy amikor a támogatható projektek összértéke, amelyek elérték a kötelező minimális pontszámot – azoknak az intézkedéseknek az esetében, amelyek előírják ezt – meghaladja az intézkedésre előirányzott összeget egy projektbenyújtási időszakban, akkor a Projektkiválasztási Bizottság elemezi a támogatható projektek listáját/a minimális pontszámot elért projektek listáját azoknak az intézkedéseknek az esetében, amelyek ezt előírják, és a következőképpen jár el:

1. a 123-as intézkedéshez tartozó projektek esetében a kiválasztás az elért pontszámok csökkenő sorrendjében történik. Az azonos pontszámot elért projekteknek a kiválasztása a projekt euróban kifejezett támogatható értékének a függvényében történik, az érték csökkenő sorrendjében.

2. a 312-es intézkedéshez tartozó projektek esetében a kiválasztás az elért pontszámok csökkenő sorrendjében, az azonos pontszámmal rendelkező projektek esetében pedig a projekt euróban kifejezett támogatható értékének a függvényében történik, az érték csökkenő sorrendjében.

3. a 313-as intézkedéshez tartozó projektek esetében a kiválasztás külön-külön történik az intézkedés négy összetevőjének megfelelően, a kiválasztási pontszámok csökkenő sorrendjében, az azonos pontszámmal rendelkező projektek esetében a kiválasztás a projekt euróban kifejezett támogatható értékének a függvényében történik, az érték csökkenő sorrendjében.

4. a 322-es intézkedéshez tartozó projektek esetében a projektek kiválasztása az elért pontszámok csökkenő sorrendjében történik az előrányzott összeg keretében. Az azonos potnszámot elért projekteknek a kiválasztása a projekt euróban kifejezett támogatható értékének a függvényében történik, az érték csökkenő sorrendjében.

5. a 111-es intézkedéshez tartozó projektek esetében a projektek kiválasztása az elért pontszámok csökkenő sorrendjében történik az előirányzott összeg keretében.

6. a 421-es intézkedés keretében a jelen szabályzatot kiegészítik a Vidékfejlesztési Főigazgatóság által meghirdetett pályázatbenyújtási időszak megkezdése, valamint a pályázati tájékoztató közzététele után.

7. Abban az esetben, ha az utolsó kiválasztott projekt közértéke az adott pályázatbenyújtási időszakban előirányzott összeg meghaladásához vezet, akkor a projektet támogatáskiegésztésből finanszírozzák. Ha nincs mód támogatáskiegészítésre, akkor az utolsó kiválasztott projektet nem támogatják.

8. Abban az esetben, ha a kiválasztási kritériumok alkalmazása után is vannak azonos pontszámmal, támogatási értékkel, prioritásokkal rendelkező projektek, akkor ezeket mind támogathatónak minősítik a támogatási összeg kiegészítésével. Ha nincs mód támogatáskiegészítésre, akkor egyik projektet sem támogatják.

9. A kiválasztási, valamint – adott esetben – a szétosztási eljárás befejezése után a Projektkiválasztási Bizottság titkára elkészíti az ülés összefoglalóját, amelyet aláírnak a tagok, az elnök és a titkár.

9. cikkely

A kiválasztási jelentések

1. A 8. cikkelyben elírtaknak a projektek sorrendbe állításánál történő alkalmazása után a bizottság titkára elkészíti a kiválasztási jelentéseket, amelyeket aláírnak a tagok, és elküldik jóváhagyásra az egyesület elnökének.

2. A Projektkiválasztási Bizottság elnöke a jelentés kézhezvétele után legtöbb két munkanappal jóváhagyja azt, és ennek egy másolatát a Projektkiválasztási Bizottság ülésének összefoglalójával együtt elküldi az igazgatótanácsnak.

3. Az igazgatótanács ellenőrzi a jelentésben szereplő adatokat. A pályázók értesítésére csak az ellenőrzést követően kerül sor.

4. Abban az esetben, ha a jóváhagyott jelentés adataiban az igazgatótanács hibákat talál, összesíti ezeket, és elküldi a Projektkiválasztási Bizottság titkárának a Projektkiválasztási Bizottság rendkívüli ülésének összehívása érdekében.

5. A rendkívüli ülésre összehívott Projektkiválasztási Bizottság az 5. paragrafus alkamazása értelmében, valamint – adott esetben – az igazoló dokumentumok alapján elemzi a helyzetet, a Projektkiválasztási Bizottság titkára elkészíti az ülés összefoglalóját, valamint a kiigazított kiválasztási jelentést.

6. Abban az esetben, ha a kiigazított kiválasztási jelentés következtében változás áll be a projektek kiválasztásában, a kiválasztási jelentések kiigazítása a 8. cikkely előírásai, valamint az adott projektbenyújtási időszakra előirányzott támogatás mértéke szerint történik.

7. A projektkiválasztási jelentés ellenőrzése vagy a kiigazított kiválasztási jelentés kézhevétele után legtöbb egy nappal az igazgatótanács közzéteszi a kiválasztási jelentést a HACS honlapján.

8. A jóváhagyott kiválasztási jelentés ellenőrzése vagy a kiigazított kiválasztási jelentés kézhezvétele után legtöbb három nappal az igazgatótanács értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményéről.

10. cikkely

A projektek eredményeire vonatkozó fellebbezések megoldási eljárása

1. Azok a pályázók, akiket a HACS arról értesített, hogy a projektjeik nem kerültek kiválasztásra, az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nyújthatnak be fellebbezést.

2. A fellebbezés a kiválasztási kritériumok alkalmazása, valamint a projektek sorrendbe állítása során adott pontszámokra vonatkozhat.

3. A pályázó által aláírt fellebbezést a pályázó személyesen nyújtja be a HACS titkárságán, amely összesíti a fellebbezéseket, és közvetíti az összesítést a kezdeti kiválasztási jelentéssel együtt a Fellebbezési Bizottság titkárságának.

4. A Fellebbezési Bizottság elnöke a bizottság titkárságának javaslatára összehívja a bizottság tagjait a fellebbezések összesítésének kézhezvétele után legtöbb 3 munkanappal.

5. A munkálatok megkezdése előtt a Fellebbezési Bizottság elnöke, tagjai és titkára aláírják a hűség- és párttatlansági nyilatkozatokat.

6. Abban az esetben, ha benyújtott pályázatok közül legalább egy a Fellebbezési Bizottság valamely tagjáé vagy ennek házastársáaé, a törvényes rendelkezések értelmében az illető személy (szervezet) nem rendelkezik szavazati joggal, és nem vesz részt a bizottság ülésén az adott projektbenyújtási időszakban.

7. Abban az esetben, ha a Fellebbezési Bizottság valamely tagja úgy ítéli meg, hogy érdekkonfliktusban van, kötelessége azonnal kérni a helyettesítését az adott bizottságban. A nem összeférhető tag helyettesítése az egyesület elnökének határozatával történik. A rendes tag újbóli részvétele a Fellebbezési Bizottság munkálataiban szintén az egyesület elnökének határozata által történik.

8. A fellebbezések megoldása érdekében a Fellebbezési Bizottság a következő tevékenységeket végzi:

– elemzi a fellebbezést, valamint ellenőrzi, hogy megfelelnek-e egymásnak a fellebbezés és a projekt iratcsomójában szereplő igazoló dokumentumok az elért pontszámok szempontjából.

– Elemzi a kiválasztási jelentésben szereplő projektrangsort

9. Abban az esetben, ha szakmai vagy jogi kérdések merülnek fel, amelyeknek megoldása meghaladja a bizottság hatáskörét és szakértői véleményt igényel, a Fellebbezési Bizottság írásban kérheti a HACS menedzserének vagy egy külső szakértőnek a vélmenyét, akinek tanácsadó szerepe lesz. A szakértői véleményt jegyzőkönyvbe foglalják, és a szakértő ennek aláírásával vállal felelősséget, a szakértői véleményt mellékletként csatolják az ülés összefoglalójához.

10. A fellebbezéshez tartozó jelentés, valamint az igazoló dokumentumok elemzése után a Fellebbezési Bizottság a HACS menedzserétől kérheti egyes igazoló dokumentumoknak a másolatát a pályázati iratcsomóból vagy a teljes pályázati iratcsomó áttanulmányozását.

11. Abban az esetben, ha a Fellebbezési Bizottság megállapításai különböznek a kiválasztási jelentésben foglaltaktól, a végső döntést a Fellebbezési Bizottság hozza meg, amelyet egy indoklásban fogalmaz meg minden pályázat esetében külön-külön, és ezt csatolja a pályázatokhoz.

12. A Fellebbezési Bizottság munkálatait és döntéseit a bizottság titkára kivonatban foglalja össze, amelyet alárnak a tagok, az elnök és a titkár, és elküldik az igazgatótanácsnak, valamint a megyei Vidékfejlesztési Főigazgatóságnak.

13. A Fellebbezési Bizottság elkészíti a fellebbezési jelentést minden intézkedés esetében külön-külön, amely tartalmazza a fellebbezések eredményét.

14. A fellebbezések elemzése során a Fellebezési Bizottság a következő döntéseket hozhatja: ELFOGADVA vagy VISSZAUTASÍTVA.

15. A fellebbezési jelentést elküldik a Projektkiválaszásztási Bizottságnak, valamint az igazgatótanácsnak.

16. Abban az esetben, ha a fellebbezési jelentés tartalmaz legalább egy ELFOGADVA döntést, akkor a Projektkiválasztási Bizottság újrakészíti a projektkiválasztási jelentést a 9. cikkelyben foglaltak értelmében. Ha a fellebbezési jelentés értelmében minden fellebbezés VISSZAUTASÍTOTT, akkor a projektkiválasztási jelentés változatlan marad.

17. Az igazgatótanács közzéteszi a HACS honlapján mind a kezdeti projektkiválasztási jelentést, mind pedig a végleges projektkiválasztási jelentést.

18. A végleges projektkiválasztási jelentésnek a HACS honlapján történő megjelenése után a jelentés végleges marad.

19. Abban az esetben, ha a Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség/ vagy a Vidékfejlesztési Főigazgatóság/ Országos Vidékfejlesztési Terv által abban a kalendarisztikus évben sorra kerülő ellenőrzéseken, amelyben kiírták a pályázatot, úgy ítéli meg, hogy olyan hiba történt a jelen szabályzatban foglalt kiválasztási eljárás alkalmazásában, illetve a projektek értékelési, rangsorolási, elosztási kritériumainak az alkalmazásában, amelyet a pályázónak nem állt módjukban azonosítani annak érdekében, hogy időben be tudja nyújtani a fellebbezést, és megakadályozta őt abban, hogy a projektjét kiválasszák, a Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség/ vagy a Vidékfejlesztési Főigazgatóság/ Országos Vidékfejlesztési Terv értesíti a Projektkiválasztási Bizottságot, amely rendkívüli ülést hív össze az egyéni kiválasztási jelentés elkészítése céljából. Ezeknek a projekteknek a támogatását az intézkedés összköltségvetéséből finanszírozzák kivéve, ha az intézkedésre előriányzott összeget nem írták ki árverésre.

11. cikkely

Az alapok átvitele

Abban az esetben, ha egy projektkiválasztási időszak keretében az intézkedésre előirányzott összeget nem fedi le a benyújtott pályázatok összközértéke, a fennmaradt összeg (az előirányzott összeg, valamint a benyjútott pályázatok összközértéke közötti különbség) átvihető a következő projektbenyújtási időszakra.

12. cikkely

A projektkiválasztási, valamint a fellebbezések megoldási eljárásának az ellenőrzése

Ha az értékelési és kiválasztási eljárás, valamint a fellebbezések elemzése során bármilyen hiba merül fel, a Vidékfejlesztési Főigazgatóság/ Országos Vidékfejlesztési Terv kinyomozhatja azok okát, azonosíthatja a felelős személyeket annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedést meghozhassa.

13. cikkely Záróintézkedések

1. Jelen szabályzat minden olyan pályázatra érvényes, amelyet a 2012-2014 közötti projektkiírási időszakkal kezdődően nyújtottak be.

2. Jelen szabályzat az Angustia Egyesület igazgatótanácsa vagy közgyűlése által hozott határozattal módosítható.

Elnök,

Fülöp István

Ez a honlap nem tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. A honlapon megjelenő információk helyességéért a honlap működtetője felel. Az Országos Vidékfejlesztési Tervvel kapcsolatos információk közzététele a honlapon ingyenes, kereskedelmi célra nem használható.

Az Európai Unió  Romániát is érintő más programjaira, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatra vonatkozó egyéb információkért látogassák meg az Európai Bizottság romániai képviseletének a honlapját.

Hozzájárulás:
Az EU az Országos Fejlesztési Terv révén: 80% UE prin PNDR 80 %”
Országos: 20 %”