Procedura de evaluare si selectie a proiectelor

Varianta simplificata din SDL

Evaluarea cererilor de finantare se va realiza de catre doi experti ai GAL pe baza fiselor de verificare si procedurilor de evaluare a proiectelor.  Rezultatele evaluarii impreuna cu proiectele depuse vor fi prezentate Comitetului de Selectie, care va elabora si aproba Raportul de selectie intermediar. Daca unul dintre proiecte depuse pentru selectie apartine unuia dintre Membrii Comitetului de Selectie, persoana/organizatia nu va participa la intalnirea Comitetului de Selectie.

Selectia proiectelor se va realiza cu aplicarea regulii dublului cvorum respectiv pentru validarea voturilor, vor fi prezenti cel putin 50% din Membrii Comitetului de Selectie, din care peste 50% vor fi din mediul privat si societate civila.

Concomitent publicarii Raportului de selectie intermediar solicitantii vor fi instiintati in scris despre rezultatele evaluarii proiectelor si despre modul si perioada dreptului de contestatie.

In caz de contestatii, contestatiile vor fi prezentate Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, alcatuit din min. 7 membrii al parteneriatului GAL, nominalizat de catre Consiliul Director – altii decat membrii Comitetului de selectie, respectiv membrii supleanti ai Comitetului de Selectie. Comisia de solutionare a contestatiilor va lua decizia finala si va elabora Raportul final de selectie care va fi publicat si solicitantii in cauza vor fi notificati despre rezultatul final. 

Tabelul de mai jos precizeaza componenta comitetului de selectare a proiectelor selectate de GAL.

1.1 Tabel cu componenta Comitetului de Selectie:

PARTENERI PUBLICI %
Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii
Comuna Lemnia Membru ADMIN
Comuna Estelnic Membru ADMIN
Comuna Sanzieni Membru ADMIN
PARTENERI PRIVATI %
Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii
S.C. Ardotrans S.R.L. Membru IMM
S.C. ROTRANS S.R.L. Membru IMM
S.C. Mangalica S.R.L. Membru IMM
ONG
Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii
Asociatia Ansamblul de Dans Popular Perko Nepitanc Membru ONG
Clubul Sportiv de Fotbal Nemere Poian Membru ONG
Composesoratul Estelnic Membru ONG

1.2 Membrii supleanti:

PARTENERI PUBLICI %
Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii
Comuna Bretcu Membru ADMIN
Comuna Catalina Membru ADMIN
Comuna Cernat Membru ADMIN
PARTENERI PRIVATI %
Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii
S.C. PRODUCTIE BINGO S.R.L. Membru IMM
S.C. FIDES IMPEX S.R.L. Membru IMM
S.C. M&P AGRO S.R.L. Membru IMM
ONG
Partener Functia in C.S. Tip* /Observatii
Asociatia Proprietarilor Ramasi in Indiviziune „Laros” Ojdula Membru ONG
ANTREC filiala Covasna Membru ONG
Fundatia „Alma Mater” Membru ONG

1.3 Regula „dublului cvorum”

1.3.1 Prezenta minima obligatorie

  Persoane Procente
prezenta minima obligatorie 5 100%
ADMIN 1 20%
IMM+ONG 4 80%

 

  Persoane Procente
prezenta minima obligatorie 5 100%
ADMIN 2 40%
IMM+ONG 3 60%

 

  Persoane Procente
prezenta minima obligatorie 6 100%
ADMIN 1 17%
IMM+ONG 5 83%

 

  Persoane Procente
prezenta minima obligatorie 6 100%
ADMIN 2 33%
IMM+ONG 4 67%

 

Varianta detaliata

Articolul 1
Dispozitii generale

1. Comitetul de selectie al proiectelor (CSP) reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind selectarea pentru finantare a proiectelor depuse in cadrul masurilor Strategia de Dezvoltare Locala (SDL), in conformitate cu Statutul Asociatiei si cu procedura de selectie prezentata in Strategia de Dezvoltare Locala.
2. Comisia de contestatii (CC) reprezinta organismul tehnic cu responsabilitati privind solutionarea contestatiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare si selectie al proiectelor pentru finantare.
3. Comitetul de selectie al proiectelor si Comisia de contestatii sunt organizate si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentului Procedura de selectie precum si in conformitate cu Ghidul solicitantului “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – Sub-Masura 19.2 , si in conformitate cu Manualul de procedura pentru implementarea contractelor de finantare aferente Masurii 19.

Articolul 2 Definitii

1. GAL = Grupul de Actiune Locala Asociatia Angustia Egyesulet
2. SDL = Strategia de Dezvoltare Locala al GAL Asociatia Angustia Egyesulet, document ce a stat la baza procesului de selectie al GAL
3. DGDR = Directia Generala de Dezvoltare Rurala
4. AFIR = Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
5. OJFIR = Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale
6. CRFIR = Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale
7. Masura= defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile).
8. Sesiune de depunere proiecte = reprezinta perioada calendaristica in cadrul careia GAL poate primi proiecte din partea potentialilor beneficiari.
9. Sesiune de selectie = reprezinta lucrarile Comitetului de selectie al proiectelor si ale Comisiei de contestatii, concretizate in Raportul de selectie si Raportul de contestatii.

Articolul 3
Componenta Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatii

1. Comitetul de selectie a proiectelor este format din reprezentanti ai membrilor Grupului de Actiune Locala. Componenta Comitetului de selectie este prevazut in Strategia de Dezvoltare Locala al GAL Asociatia Angustia Egyesulet. Componenta Comitetului de selectie poate fi modificata prin hotararea Adunarii generale.
2. Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor si pentru efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la selectii va lua parte si un reprezentant al CDRJ. Componenta Comitetului de Selectie este diferita de cea a Comisiei de Contestatii.
3. Comitetul de selectie are 9 membri titulari si 9 membri supleanti, reprezentand diversele categorii de parteneri, astfel incat partenerii privati sa fie reprezentati in proportie de peste 50%. Cei  9 membri vor fi din urmatoarele categorii:
– 3 reprezentanti ai sectorului public
– 3 reprezentanti ai sectorului privat
– 3 reprezentanti ai societatii civile.

4. Comisia de contestatii este alcatuita din  minim 7 membri, dupa cum urmeaza: un presedinte, un secretar si 5 membri.
5. Comisia de contestatii este format din reprezentanti ai membrilor Grupului de Actiune Locala. Componenta Comisiei de contestatii este nominalizat de catre Consiliul Director, altii decat membrii Comitetului de Selectie si supleanti.

6. In situatia in care persoana desemnata in Comitetul de Selectie sau Comisia de Contestatii nu poate participa, din motive obiective la lucrarile unei sesiuni de selectie, inlocuirea acesteia se face de catre presedinte prin convocarea supleantului care va prelua atributiile titularului.

Articolul 4
Obligatiile Comitetului de Selectie si ale Comisiei de Contestatii

1) Presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie si ai Comisiei de Contestatii, in indeplinirea atributiilor ce le revin ca urmare a prezentului Proceduri, au urmatoarele obligatii:
1. de a respecta intocmai regulile stabilite in cadrul prezentului Proceduri,
2. de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor;
3. de a se implica direct in promovarea programului de finantare catre potentialii beneficiari;
4. de a studia rapoartele de evaluare si de a decide cu privire la proiectele care vor fi finantate in cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului;
5. de a raporta Adunarii Generale cu privire la stadiul implementarii strategiei.
Comitetul de selectie se intruneste in functie si de numarul de proiecte depuse pentru a fi evaluate. Sedintele sunt convocate de catre Presedintele Comitetului de selectie.

Sunt invitati sa participe la sedinte cei 9 membri titulari cu drept de vot, iar in conditiile in care acestia nu pot participa, vor informa Presedintele si acesta va delega membrii supleanti. In situatiile exceptionale in care nici membrul titular, nici supleantul nu poate participa, inlocuirea acestora se face de catre Presedinte, prin convocarea unui alt membru supleant care va prelua atributiile titularului. Delegarea este valabila doar pentru sedinta in cauza.
Luarea deciziilor in cadrul comitetului de selectie se face cu aplicarea regulii dublului cvorum:
– este necesara prezenta a cel putin 50% din membrii comitetului de selectie,
– din care peste 50% sa fie mediul privat (societate civila si mediul de afaceri).
Cvorumul este verificat de catre Presedintele de sedinta, in deschiderea acesteia.
Decizia cu privire la finantarea proiectelor se ia prin consens sau vot cu majoritate simpla (50% plus unu dintre membrii prezenti). In conditiile in care unul sau mai multi membri solicita votul secret, se poate trece la vot secret.

Articolul 5

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor

  1. Criteriile de selectie aferente fiecarei masuri care intra sub incidenta procedurii de selectie sunt prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala.
  2. Consiliul Director aproba criteriile selectie aferente masurilor inaintea sesiunilor de primire a proiectelor, cel tarziu pana la data publicarii anuntului de lansare a sesiunii.

3. Consiliul director aproba sau dupa caz, stabileste/revizuieste punctajele aferente criteriilor de selectie aferente masurilor, inaintea sesiunilor de primire a proiectelor, cel tarziu pana la data publicarii anuntului de lansare a sesiunii.
6. Pentru fiecare an calendaristic, managerul GAL propune spre avizare Presedintelui asociatiei calendarul de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor si alocarea totala pentru fiecare masura in parte.
7. Propunerea de calendar poate fi modificata oricand de catre Presedintele asociatiei.

Calendarul estimativ poate fi modificat, conform prevederilor din regulamentul de funcționare, cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ și Calendarul modificat vor fi postate pe pagina web a GAL și afișate cel puțin la sediile OJFIR și CDRJ.
8. Perioada de desfasurare a sesiunii de depunere a proiectelor poate fi prelungita la solicitarea managerului GAL, pe baza unei hotarari al Consiliul Director.
9. O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amanata sau dupa caz, anulata, doar inainte de data stabilita pentru lansarea acesteia, la propunerea motivata a managerului GAL sau a Consiliului Director precum si la solicitarea motivata a DGDR-AM.
10. Apelul de selectie se lanseaza cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor.

Articolul 6

Primirea si evaluarea proiectelor pentru masurile SDL

1. Pentru toate masurile, primirea proiectelor se face de catre secretariatul GAL la sediul GAL afisat in anuntul de lansare a sesiunilor.
2. Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre angajatii desemnati ai GAL, pe baza SDL, al Ghidului solicitantului al masurii si  procedurilor de evaluare cuprinse in manualele de proceduri folosite de AFIR si aprobate prin ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
3. Dupa finalizarea evaluarii proiectelor depuse intr-o sesiune de depunere a proiectelor se intocmeste Raportul de selectie a proiectelor pe fiecare masura in parte. Adoptarea deciziilor Comitetului de Selectie se face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila.
4. Raportul de selectie este semnat de toti membrii Comitetului de Selectie prezenti si este aprobat de catre Presedinte in vederea publicarii pe site-ul GAL.
5. In baza raportului de selectie publicat, GAL prin Compartimentul tehnic notifica aplicantii cu privire la rezultatul evaluarii proiectului, intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare.
6. Notificarea va include informatii cu privire la statutul proiectului in urma evaluarii si modalitatea de depunere a contestatiilor de catre aplicantii nemultumiti de rezultatul evaluarii.
7. In cazul in care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost indeplinite precum si cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului.
8. In cazul in care proiectul este eligibil si a fost punctat, notificarea va mentiona punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selectie, stabilirea criteriilor de departajare precum si precizari cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitatii sprijinului, daca este cazul.

Articolul 7
Selectia proiectelor

1. Selecția proiectelor eligibile se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie in cadrul alocarii disponibile pentru masura respectiva si valoarea publica totala a proiectelor selectate prin Rapoartele de Selecţie/Contestaţii. In cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face in conformitate cu ghidul solicitantului pe masura respectiva.

2. Selectia proiectelor pentru masurile carora li se aplica procedura de selectie, se realizeaza in euro.
3. Selectia proiectelor se face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societate civila. Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor si pentru efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii va lua parte si un reprezentant al CDRJ de la nivel judetean/central.
4. Angajatii  GAL pot solicita beneficiarului, informatii suplimentare referitoare la indeplinirea conditiilor de conformitate, eligibilitate si selectie, daca considera ca este cazul.
5. Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii Comitetului de Selectie sau afini …., in conformitate cu prevederile legale, persoana (organizatia) in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selectie in cauza.
6. In cazul in care unul dintre membrii Comitetului de Selectie constata ca se afla in situatia de conflict de interese, acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comitetului respectiv. Inlocuirea membrului incompatibil se face prin decizia presedintelui  Asociatiei cu unul dintre membri supleanti. Revenire la membrul initial prevazut in componenta Comitetului in locul membrului supleant se poate face tot prin decizia presedintelui Asociatiei.
7. In cazul in care nu se respecta masurile din cele doua paragrafe de mai sus, proiectul este considerat neeligibil.
8. Pentru realizarea selectiei proiectelor se analizeaza daca valoarea publica, exprimata in euro, a proiectelor eligibile ce intrunesc pragul minim pentru masurile ce prevad acest lucru, supuse selectiei, este situata sub sau peste valoarea totala alocata unei masuri in cadrul sesiunii de depunere.

Articolul 8

Desfasurarea procedurii de solutionare a contestatiilor cu privire la rezultatul evaluarii proiectelor

1. Contestatiile pot fi depuse incepand din momentul publicarii Raportului de selectie pe site-ul GAL. Aplicantii care au depus proiecte in cadrul unei sesiuni de depunere au la dispozitie 5 zile lucratoare de la primirea notificarii privind rezultatul evaluarii proiectelor sa depune contestatii.
2. Contestatiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse personal de solicitant la secretariatul GAL.
3. Vor fi considerate contestatii si analizate in baza prezentei proceduri doar acele solicitari care contesta elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selectie.

4. Analizarea contestatiilor se realizeaza de catre angajatii GAL, altii decat cei care au efectuat evaluarea initiala a proiectului, conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluarii si punctarii proiectului in cauza.

5. In acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va intocmi un raport privind analiza contestatiei si solutia propusa in urma reevaluarii elementelor contestate. Daca solutia propusa in urma reevaluarii proiectului contestat difera de cea din Raportul de evaluare, se vor intocmi noi fise de evaluare.
6. Termenul maxim de analizare a tuturor contestatiilor depuse pentru o masura este de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestatiilor si poate fi prelungit cu inca maxim 5 zile lucratoare, daca numarul de contestatii depuse este foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestatiilor se suprapune cu sesiuni de verificare.

Articolul 9
Rapoartele de Selectie

1. Rapoartele de Selectie intocmite sunt semnate de membrii si inaintate Presedintelui Asociatiei, spre aprobare.
2. Presedintele aproba si comunica Consiliului Director o copie a Rapoartelor de selectie.

3. Consiliul Director va verifica de indata conformitatea datelor din rapoarte, notificarea solicitantilor efectuandu-se numai dupa aceasta verificare.
4. In situatia in care, ca urmare a primirii raportului de selectie aprobat, Consilul Director constata existenta unor erori in datele prezentate, acestea vor fi centralizate intr-o lista ce va fi trimisa de indata secretarului Comitetului de Selectie in vederea convocarii extraordinare a Comitetului de Selectie.
5. In situatia in care, ca urmare a rectificarii rapoartelor de selectie, se produc modificari cu privire la incadrarea proiectelor, rectificarea rapoartelor de selectie se va face cu respectarea prevederilor art. 7 si a alocarii financiare aferente sesiunii in cauza.
6. Cel tarziu in ziua urmatoare finalizarii verificarii raportului de selectie aprobat sau primirii raportului de selectie rectificat, GAL posteaza pe site-ul GAL Raportul de selectie.
7. In termen de 3 zile lucratoare de la verificarea raportului de selectie aprobat sau primirea raportului de selectie rectificat, vor fi notificati toti solicitantii privind rezultatele procesului de selectie.

Articolul 10
Desfasurarea procedurii de solutionare a contestatiilor cu privire la rezultatul selectiei proiectelor

1. Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL de faptul ca proiectele acestora nu au fost selectati sau au fost selectati pot depune contestatii la sediul GAL, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii.
2. Contestatiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse personal de solicitant la secretariatul GAL, care le transmite comisiei de contestatii impreuna cu Raportul de Selectie initial.
4. Presedintele Comisiei de Contestatii convoaca membrii Comisiei, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea situatiei privind contestatiile.
5. Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii Comisiei de Contestatii sau afini, in conformitate cu prevederile legale, persoana (organizatia) in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selectie in cauza.
6. In cazul in care unul dintre membrii Comisiei de Contestatii constata ca se afla in situatia de conflict de interese, acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comitetului respectiv. Inlocuirea membrului incompatibil se face prin decizia presedintelui Asociatiei cu unul dintre membri supleanti ai Comisiei de Contestatii. Revenire la membrul initial prevazut in componenta Comisiei de Contestatii in locul membrului supleant se poate face tot prin decizia presedintelui Asociatiei.
7. Pentru solutionarea contestatiilor, Comisia de Contestatii va desfasura urmatoarele activitati:

– analizarea contestatiilor, precum si verificarea concordantei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului
– analiza ierarhizarii din Raportul de Selectie

8. In situatia in care exista aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesita o opinie de specialitate care excede sfera de competenta a Comisiei, Comisia de Contestatii poate solicita opinia managerului GAL, a unui expert/consultant extern, ce va avea un rol consultativ.

9. In urma analizei raportului si a documentelor justificative aferente unei contestatii, Comisia de Contestatii poate solicita managerului GAL, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finantare sau dupa caz consultarea intregului dosar aferent cererii de finantare.
10. In situatia in care constatarile Comisiei de Contestatii difera de cele cuprinse in raportul de selectie, solutia finala este cea data de Comisia de Contestatii si consemnata pentru fiecare contestatie in parte, intr-o nota justificativa care va fi atasata la dosarul cererii de finantare in cauza.
11. Lucrarile si deciziile Comisiei de Contestatii se consemneaza intr-un Proces Verbal intocmita de secretarul Comisei si semnata de presedinte, membri si secretar si comunicata Consiliului Director si CDRJ.
12. Comisia de Contestatii intocmeste un Raport de contestatii, pentru fiecare masura in parte, care va cuprinde rezultatul contestatiilor.
13. In urma instrumentarii contestatiilor, Comisia de Contestatii poate adopta urmatoarele solutii: ADMIS sau RESPINS.
14. Raportul de Contestatii va fi inaintat Comitetului de Selectie si Consiliului Director.
15. Daca Raportul de contestatii contine cel putin o solutie ADMIS la una dintre contestatiile depuse, Comitetul de selectie va reface Raportul de selectie in conformitate cu art.9; daca Raportul de contestatii contine solutia RESPINS la toate contestatiile, Raportul de selectie ramane nemodificat.
16. Dupa aparitia Raportului de selectie final pe site-ul GAL, raportul ramane definitiv.

Articolul 11
Reportarea fondurilor

In cazul in care suma alocata pe masura in cadrul unei sesiuni nu este acoperita de valoarea publica totala a proiectelor depuse, suma ramasa (diferenta dintre suma alocata si valoarea publica totala a proiectelor depuse) va fi raportata in cadrul urmatoarei sesiuni de depunere.

Articolul 12
Verificarea respectarii prevederilor procedurii de selectie si de solutionare a contestatiilor
Daca pe parcursul desfasurarii procesului de evaluare si selectie, precum si de solutionare a contestatiilor se constata greseli de orice natura, AM PNDR si AFIR/CDRJ pot cerceta cauzele producerii acestora.

Articolul 13 Prevederi finale

1. Prezenta procedura se aplica pentru proiectele depuse incepand cu sesiunile de depunere a proiectelor organizate de Gal Asociatia Angustia Egyesulet in perioada 2017-2019
2. Prezenta procedura poate fi modificat prin Hotararea Adunarii generale/Consiliului director al Asociatiei Angustia Egyesulet.

Presedinte,
Fülöp István

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.

Toate informatiile privind Programul National de Dezvoltare Rurala furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea
Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.